තුන් කල්

අතීතයේ අඳුරු සෙවනැලි
වර්තමානයේ සැරිසරන කල්
ජීවමාන අනාගතයක්
සිහිනයක්ම ද

අතීතයත් අදත් එක් කල
පෙකනි වැල කපන
නොකපන,
තීරනය ඔබේ

Categories: Uncategorized | Leave a comment

සුන්දර අසුන්දර..

ඇගේ හදවත සැබැවින්ම සුන්දරය
නමුදු ඇගේ වත නැත පැහැපත්
රූබර ලඳුනක සේ..
හදවතට නොව,
රුවට ආලය කරනා ලොවක
සොයගනීවි ද? ඇය සැබෑ ආලය…

Categories: Uncategorized | 1 Comment

මා ඔබ හමුවේහි හිත් පුරා හිනැහී ඇත් ද?
හඬා ඇත් ද?
දුක, සතුට එකී මෙකී සියලු දේ
පවසා ඇත් ද?
එසේ නම්
ඔබ මට සැබැවින්ම විශේෂයි,
විශ්වාශයි…

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.